Tisztelt Szülők! A járványhelyzet miatti változásokról a letölthető dokumentumokból tájékozódhatnak! 


A 2019-2020-as tanítási évre az első osztályosok beiratkozását 2019. 04. 11-12-én, 8-19 óráig tartjuk.

Kérjük, hozza magával: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, - a gyermek lakcímét igazoló iratot (állandó, ideiglenes lakcím, tartózkodási hely), - a gyermek TAJ kártyáját, - az óvodai szakvéleményt, - a kedvezményes étkeztetéshez szükséges igazolást, - esetleges szakértői véleményt.

A diákigazolvány igényléséhez az Okmányirodában készült adatlapot 2019. 05. 05-ig szíveskedjenek behozni!

 

Kedves Szülők, Leendő Diákok!

Az iskola minden tanulót felvesz, aki rendelkezik a településen állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakcímmel. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele /Köznevelési Törvény 45.§ 2./, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. Indokolt esetben legkésőbb az azt követő évben válik tankötelessé. Amennyiben egy év letelte után az óvodavezető úgy dönt, hogy a gyermek még mindig nem érett az iskolakezdésre, a szakértői bizottság véleményét ki kell kérni. 
Tankötelezetté válhat a gyermek a szülő, gondozó, törvényes képviselő kérelmére abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét december 31-ig. betölti. 

Az első osztályosok beíratására a jogszabályban meghatározott időben van lehetőség. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 
1. Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: 
Ø a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
Ø a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 
Ø a gyermek lakcímkártyáját, 
Ø a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt, 
Ø a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményt /ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta), 
Ø szükség esetén a szakértői bizottság véleményét, 
Ø a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját 
Ø áttelepülés esetén a születési anyakönyvi kivonat magyar nyelvű fordítását és a szülők letelepedési engedélyét 

A tanuló az iskolával- a beíratás napjától- tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogok gyakorlása az első tanév megkezdésekor jön létre. 


2. A 2-8.osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 
Ø a tanuló anyakönyvi kivonatát, 
Ø a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját 
Ø az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 
Ø a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét, 
Ø a gyermek TAJ kártyáját 
Ø előző iskola által kiadott iskolaváltoztatási igazolást, 
Ø áttelepülés esetén a születési anyakönyvi kivonat, bizonyítvány magyar nyelvű fordítását és a szülők letelepedési engedélyét. 


A 2-8.évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolában – a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. 

3. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Külföldi iskolai bizonyítvánnyal rendelkező tanulót, ha anyanyelve magyar, az iskola megfelelő évfolyamára veheti fel. Amennyiben a külföldi iskola követelményrendszere jelentősen eltér intézményünkétől, a diákot különbözeti, osztályozó vizsga letételére kötelezhetjük. Azonban ha a tanuló nem beszéli a magyar nyelvet, akkor az iskola igazgatója abba az évfolyamba veszi fel, melyről a tanulónak hazájában bizonyítványa van. 

Ha a körzeten kívüli tanuló a 2-8.évfolyamra jelentkezik és tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskola tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója e vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait az iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt értesíteni kell. 


A felvételi eljárás különös szabályai 

A köznevelési törvény szerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárásban a HHH-s gyerekeket. 

Az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élvez a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanuló. 

  <


A beiratkozásra meghatározott idő

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § 

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.