A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató


Az iskola minden tanulót felvesz, aki rendelkezik a településen állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakcímmel. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele /Köznevelési Törvény 45.§ 2./, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. Indokolt esetben legkésőbb az azt követő évben válik tankötelessé. Amennyiben egy év letelte után az óvodavezető úgy dönt, hogy a gyermek még mindig nem érett az iskolakezdésre, a szakértői bizottság véleményét ki kell kérni. 
Tankötelezetté válhat a gyermek a szülő, gondozó, törvényes képviselő kérelmére abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét december 31-ig. betölti. 

Az első osztályosok beíratására a jogszabályban meghatározott időben van lehetőség. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 
1. Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: 
Ø a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
Ø a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 
Ø a gyermek lakcímkártyáját, 
Ø a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt, 
Ø a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményt /ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta), 
Ø szükség esetén a szakértői bizottság véleményét, 
Ø a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját 
Ø áttelepülés esetén a születési anyakönyvi kivonat magyar nyelvű fordítását és a szülők letelepedési engedélyét 

A tanuló az iskolával- a beíratás napjától- tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogok gyakorlása az első tanév megkezdésekor jön létre. 


2. A 2-8.osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 
Ø a tanuló anyakönyvi kivonatát, 
Ø a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját 
Ø az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 
Ø a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét, 
Ø a gyermek TAJ kártyáját 
Ø előző iskola által kiadott iskolaváltoztatási igazolást, 
Ø áttelepülés esetén a születési anyakönyvi kivonat, bizonyítvány magyar nyelvű fordítását és a szülők letelepedési engedélyét. 


A 2-8.évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolában – a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. 

3. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Külföldi iskolai bizonyítvánnyal rendelkező tanulót, ha anyanyelve magyar, az iskola megfelelő évfolyamára veheti fel. Amennyiben a külföldi iskola követelményrendszere jelentősen eltér intézményünkétől, a diákot különbözeti, osztályozó vizsga letételére kötelezhetjük. Azonban ha a tanuló nem beszéli a magyar nyelvet, akkor az iskola igazgatója abba az évfolyamba veszi fel, melyről a tanulónak hazájában bizonyítványa van. 

Ha a körzeten kívüli tanuló a 2-8.évfolyamra jelentkezik és tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskola tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója e vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait az iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt értesíteni kell. 


A felvételi eljárás különös szabályai 

A köznevelési törvény szerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárásban a HHH-s gyerekeket. 

Az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élvez a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanuló. 

  <


A beiratkozásra meghatározott idő

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § 

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.


A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

2018/2019-es tanévben: 
1. évfolyam: 2 osztály 
2. évfolyam: 2 osztály 
3. évfolyam: 2 osztály 
4. évfolyam: 2 osztály 
5. évfolyam: 1 osztály 
6. évfolyam: 2 osztály 
7. évfolyam: 2 osztály 
8. évfolyam: 2 osztály 
Napközi: 4 csoport 
Tanulószoba: 2 csoport

öznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Tájékoztató az étkezés igényléséről és a térítési díjak, illetve tandíjak befizetéséről 

Tisztelt Szülők! 
Amennyiben gyermekének 2018. szeptember 3-tól igényt tart közétkeztetésre, kérem, hogy a 
„NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRŐL 2017/18. TANÉV c. nyomtatványt kitöltve, aláírva legkésőbb 2018. szeptember 6-ig az osztályfőnököknek vagy az iskola titkárságán leadni szíveskedjen. 
Gyermeke a hiányzását a szülő (is) bejelentheti a lemondani kívánt napot megelőző reggel 8 óráig, személyesen, vagy telefonon a 22/447-012 számon. 
Amennyiben az iskolai étkezést a továbbiakban nem kívánják igénybe venni, azt kérjük írásban jelezni a megszűnést megelőzően legalább 3 nappal! A nyilvántartásból csak ebben az esetben töröljük a tanulót. 
Az étkezési térítési díj befizetése havonta, előre történik. A térítési díj összegéről az iskola készpénz fizetési számlát állít ki a térítési díj befizetésével egyidejűleg. 
A térítési díj elmaradása esetén ( 1 hónapon túli tartozás ) az étkezést a gyermek számára nem biztosítjuk. 
Az iskolai étkezések térítési díjai: 
Ebéd térítési díja 100%, 445 Ft/nap 
Ebéd térítési díja kedvezményes 50%, 222,50 Ft/nap 
Háromszori étkezés ( tízórai, ebéd, uzsonna ) térítési díja 100%, 657 Ft/nap 
Háromszori étkezés térítési díja kedvezményes 50%, 328,50 Ft/nap 
Kedvezmények: 
Az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján: 
ingyenesen étkezhet az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vettek. 
50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű, a három, vagy több gyermekes családban nevelkedő tanuló. 
Visszamenőleg kedvezményt érvényesíteni nem áll módunkban. 
A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell, melyet a nyomtatványhoz csatolni szíveskedjenek! 
Étkezéssel kapcsolatos kérdésekkel személyesen, vagy a 22/447-012 telefonszámon érdeklődhet. 
2. Tájékoztató az alapfokú művészetoktatás térítési díjáról, befizetéséről 
Tisztelt Szülők! 
A 2018/2019-es tanévben a fenntartó által történő térítési díj megállapítás az előző év végi, választott művészeti ágon szerzett jegyek alapján történik. E szabályok szerint a művészeti alapiskola térítési díjai a múlt évi összegekkel kerülnek kiszámításra, melyek a következőképpen alakulnak, változatlan tanszak esetén: 
Zene tanszakon: 
5.0-4.5 átlag osztályzat: 12.350 Ft 
4.5-4 átlag osztályzat: 14.250 Ft 
4-3 átlag osztályzat:16.150 Ft 
kezdő: 19. 000 Ft 

Egyéb tanszakon / dráma, néptánc, kézműves/: 
5.0-4.5 átlag osztályzat: 8.425,-Ft 
4.5-4 átlag osztályzat: 9.750 Ft 
4-3 átlag osztályzat: 11.050 Ft 
kezdő: 13.000 FT 

A befizetés az elmúlt évekhez hasonlóan történhet egy összegben vagy két részletben is. 
Az idei tanévben is mentességet a térítési díj fizetése alól azok kaphatnak, akiknek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül vagy sajátos nevelési igényű és ezt érvényes hivatalos irattal igazolni is tudja. Ez esetben szükség van a szülői aláírásra egy összesítő listán, mellyel igazolja a mentesség jogosságát. 
Az első befizetés ideje 2018. november 12-13 hétfő és kedd. 

Seregélyes, 2018. szeptember 3. 

Sajtos József Tibor igazgató 
  <


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

2014. október 15. 
2015. november 22. 
2016. április 12. 
2017. január 10.


Megállapítások listája:

Ellenőrző szerv

Kezdő dátum

Vég dátum

Ellenőrzés típusa

Fejér Megyei Kormányhivatal

2017.02.20.

2017.03.24.

Törvényességi ellenőrzés

Fejér Megyei Kormányhivatal

2015.10.06.

2015.11.10.

Törvényességi ellenőrzés


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

A nyitva tartás rendje 
Az iskola épületeit szorgalmi időben 6.00-tól 19:00-ig tartjuk nyitva. Szombaton, vasárnap, és munkaszüneti napokon az intézmény általában zárva tart. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt, illetve utasítást. 
Az igazgató vagy az iskolavezetés egyik tagja a tanítás megkezdésétől 16 óráig az iskolában tartózkodik. 
A vezetők távolléte esetén - a vezetői felelősség átruházásával – az adott programért felelős pedagógusok felelnek a rendért, a tanulók biztonságáért. 
...   >


Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Tanév rendje 2018/2019. 

időpont esemény 
2018.08.31. tanévnyitó ünnepély 
2018.09.03. első tanítási nap 
2018.09.04. 1. osztályosok szülői értekezlete 
2018.09.17. szülői értekezlet 
2018.09.28. magyar népmese napja - bemutató 
2018.10.05. megemlékezés (Aradi vértanúk) 
2018.10.6-7. madarász hétvége 
2018.10.15. őszi nevelési értekezlet 
2018.10.17-18. papírgyűjtés 
2018.10.19. megemlékezés, nemzeti ünnep 
2018.10.25. méz nap 
2018.10.26. megemlékezés a Reformáció napjáról 
2018.10.28. Pelikán-kupa 
2018.10.29-31.őszi szünet 
2018.11.06. Egészség-nap 
2018.11.06. munkaértekezlet 
2018.11.07. Határtalan...  >


A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Pedagógus 1. 
1.Pedagógiai módszertani felkészültség 
Kiemelkedő területek: Módszereit az adott tanulócsoporthoz igazítja. Módszertani kultúrája színes, változatos. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeit.Módszerei illeszkednek a különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.A differenciálás kiterjed a kiemelt figyelmet igénylő tanulók minden szegmensére. 
Fejleszthető terület: A PDCA szemlélet tudatos alkalmazása. 
2. Pedagógiai folyamatok tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 
Kiemelkedő területek: A tanmenetben és az óratervben megfigyelhető, hogy következetesen a tanulók kompetenciáinak fejlesztésére törekszik.Tervező munkája során épít a tanulók előzetes tudására.Felkelti és fenntartja a tanulók érdeklődését, motiváltságát. A tanóra tartalma rendszerszemléletet tükröz. 
Fejleszthető terület: nincs 
3. Tanulás támogatása 
Kiemelkedő terület: Tanóráin nyugodt, szorongásmenetes légkört alakít ki.A diákok aktuális állapotának megfelelően rugalmasan alakítja előzetes terveit.Sokrétű az eszközhasználata, kihasználja az IKT adta lehetőségeket. Felhasználja a játékok módszerek alkalmazásában rejlő, tanulást segítő értékeket. 
Fejleszthető terület: nincs 
4. Tanuló személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése 
Kiemelkedő terület: Pedagógiai gyakorlatát a tanulóközpontú, a személyiséget sokoldalúan fejlesztő pedagógiai attitűd jellemzi. Tudatosan és következetesen él a differenciálás, az egyénre szabott fejlesztés lehetőségével. Úgy kommunikál, hogy maga is mintát nyújt, respektálja az eltérő véleményeket. 
Fejleszthető terület: nincs 
5. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés 
Fejleszthető terület: A vita kultúrájának és a problémamegoldó stratégiák tudatos alkalmazása. 
Kiemelkedő terület: Saját tanuló-megismerő technikát alakít ki.Elfogadó és befogadó légkört teremt.Szervez olyan tanórán kívüli tevékenységeket, melyekkel az órán megvalósuló együttműködés fejlődése is támogatható. Érzékeny a közösségépítő kezdeményezésekre.Nyitott mások véleményének megismerésére. 
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 
Fejleszthető terület: A tanulók önértékelésének, társértékelésének a tanulási folyamatukra való reflektálás ösztönzése. 
Kiemelkedő terület: Értékelő munkája differenciált, egységes értékelésen túl megvalósítja az egyéni fejlesztési célok értékelését is. Törekszik a folyamatos visszacsatolásra.Következetes ellenőrzés és értékelés jellemzi. 
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés 
Fejleszthető terület: nincs 
Kiemelkedő terület: Törekszik az igényes nyelvhasználatra. Kérdéskultúrája összhangban van módszertani kultúrájával.Tanuláshoz hatékony és nyugodt feltételeket alakít ki.Aktív mozgatórugója az iskolában működő szakmai közösségeknek.Az iskola partnereivel folyamatosan együttműködik. 
8. Elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás 
Fejleszthető terület: nincs 
Kiemelkedő terület: Szakmailag elkötelezett, pedagógiai módszertani felkészültsége magas szintű. Ápolja a hagyományokat, de az új módszerek, eszközök használatára is nyitott. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 
Pedagógus 2 
1.Pedagógiai módszertani felkészültség 
Kiemelkedő területek:Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 
Fejleszthető területek: Szociometriai felmérés készítése a tanulók megismerése érdekében. 
2. Pedagógiai folyamatok tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 
Fejleszthető területek: Motivációs eszköztárának bővítése. 
Kiemelkedő területek: Az órát a céloknak megfelelően, logikusan építi fel, előtérbe helyezi a tanulók tevékenykedtetését, aktivitását biztosító módszereket. 
3. Tanulás támogatása 
Kiemelkedő területek: Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. 
Fejleszthető területek: Az internet nyújtotta lehetőségek felhasználása a tanulás támogatására. 
4. Tanuló személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése 
Kiemelkedő területek: Figyel az egyéni szükségletekre. A tanulók hibáit a tanulási folyamat részekén kezeli, s megértő, segítő módon reagál. 
Fejleszthető területek: A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára hosszabb távú fejlesztési tervet készít, s ezeket hatékony módon meg is valósítja.
5. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés 
Kiemelkedő területek:Tanítványait egymás elfogadására,tiszteletére neveli. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és közösségek eltérő társadalmi hátteréből adódó sajátosságait. 
Fejleszthető területek: Online közösség létrehozása az együttműködés és kommunikáció elősegítésére. 
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 
Kiemelkedő területek: Törekszik a folyamatos visszacsatolásra. 
Fejleszthető területek: nincs 
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés 
Kiemelkedő területek: Célmeghatározása, nyelvhasználata, szókészletes a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő. 
Fejleszthető területek: Szakmai megbeszéléseken, vitákban, értekezleteken képes másokat meggyőzni, és maga is meggyőzhető. 
8. Elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás 
Kiemelkedő területek: Az innovációs folyamatok aktív részvevője, megvalósítója. Tudását szélesebb körben is megosztja. 
Fejleszthető területek: Az online módon megvalósuló szakmai együttműködésben való részvétel a szakmában megjelenő újdonságok megismerésére. 
Pedagógus 3 
1.Pedagógiai módszertani felkészültség 
Kiemelkedő területek:A tanulók kompetenciáinak fejlesztéséhez széles körű eszköztárral rendelkezik, és azt alkalmazza is. 
Fejleszthető területek:Az IKT kínálta lehetőségek alkalmazása. 
2. Pedagógiai folyamatok tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 
Kiemelkedő területek:Komplex módon figyelembe veszi a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: tartalom, előzetes tudás, életkori sajátosságok, motiváltság, oktatási környezet lehetőségei. 
Fejleszthető területek:Éves tervezőmunkájában nyomon követhető az alkalmazott módszerek sokoldalúsága, megjelenik a tanulók értékelésének módja és a digitális eszközök használata. 
3. Tanulás támogatása 
Kiemelkedő területek:Pozitív visszajelzésekre épülő bizalommal teli légkört alakít ki. Óráin a tanulást támogató környezetet biztosít. 
Fejleszthető területek: Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában. 
4. Tanuló személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése 
Kiemelkedő területek:Reálisan, szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását, felismeri a tanulók nehézségeit, és képes segítséget nyújtani számukra, vagy szakember segítségét kérni. 
Fejleszthető területek:Különleges bánásmódot igénylő tanulók számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, ezeket hatékonyan meg is valósítja. 
5. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés 
Kiemelkedő területek:Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 
Fejleszthető területek: A tanulók közti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját. 
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 
Kiemelkedő területek:Motiváló, a tanulók képességeit, készségeit figyelembe vevő értékelési, számonkérési formákat alkalmaz, amelyek az iskolai pedagógiai programmal összhangban vannak. 
Fejleszthető területek:nincs 
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés 
Kiemelkedő területek:Együttműködő, nyitott és megbízható partner a közösségi munkában. 
Fejleszthető területek:Megbeszéléseken, vitákban, értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, képes másokat meggyőzni, ő maga is meggyőzhető. 
8. Elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás 
Kiemelkedő területek:Szakmai felkészültségét és személyiségének sajátosságait kihasználva élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki intézményen belül és kívül is. 
Fejleszthető területek: Online szakmai együttműködésekben vesz részt a szakmai továbbfejlődése, a digitális tananyagok megismerése érdekében.   <

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2013/2014.: 6 fő, ebből 2 fő eredményesen végzett, de szülői kérésre ismételt 
2014/2015.: 8 fő, ebből 1 fő eredményesen végzett, de szülői kérésre ismételt 
2015/2016.: 7 fő 
2016/2017.: 8 fő, ebből 3 fő eredményesen végzett, de szülői kérésre ismételt 
2017/2018.: 6 fő, ebből 1 fő eredményesen végzett, de szülői kérésre ismételt


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Választható foglalkozások: 
Napközi otthon, tanulószoba 

A napközi otthon célja: az általános iskolai nevelés-oktatás céljának megvalósítása; a családi nevelés részbeni pótlása; szocializáció és a pozitív irányú személyiségformálás; gyermekvédelmi és szociális funkció betöltése 
Feladata: értelmi nevelés; hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének segítése; tanulási zavarok megoldása; tanulmányi előmenetel segítése; az ismeretek felhasználása és alkalmazása; az aktivitás és kreativitás erősítése; erkölcsi nevelés; a szabadidő kulturált eltöltésére nevelés; egészséges életmód megalapozása 
A szabadidő eltöltésének fő irányai, tartalmi lehetőségei 
• Aktív tanulás-művelődés – szakkörök, versenyek, pályázatok, művészeti tevékenységek 
• Passzív művészeti és tudományos művelődés – múzeumok, színházak, mozik, hangversenyek rendszeres látogatása; ismeretterjesztő előadások meghallgatása 
• Sportolási és testedzési alkalmak – természetjárás, táborozás, turizmus 
• Társas együttlétek – klubdélutánok 
• Speciális órák – nyelvtanulás; ének- és hangszertanulás; olvasás; zenehallgatás; társasjátékok; rajzolás; internet; könyvtárlátogatás; kreatív hobbitevékenységek 

Differenciálás a napközi otthoni tanulási tevékenységben 
• A tanulást meghatározó egyéni képességek – általános intellektuális fejlettségi szint; alapképességek, alapkészségek szintje; a cselekvés képessége 
• A tanulók munkaképességének színvonala – a tanulók önálló munkájának szintje; az önellenőrző képesség szintje; a tanulás tempója, módszerei; a nehézségekhez való hozzáállás; a tanulók égészségi és érzelmi állapota 
• A tanulók motiválása 
• Differenciálás a tanulási folyamatban 
A napközibe és a tanulószobai foglalkozásokra lehetőleg minden jelentkezőt felveszünk, ezzel biztosítjuk a tanuló 16 óráig történő iskolai részvételét. 

Szakkör, sportkör 

Célja: a tehetséggondozás, a tanulók egyéni érdeklődésének kielégítése, az önálló ismeretszerzés képességének növelése 
Az adott tanítási évben a lehetőségek és a létszám függvényében döntünk az indítható szakkörökről. 
Hagyományos szakkörök: sport, sakk, nyelvi (angol, német), elsősegély-nyújtó 

A szakkörökbe az iskola tanulói közül bárki jelentkezhet, minimális létszám 14 fő. 

Versenyfelkészítő 

Célja: egy-egy szaktárgyhoz, műveltségterülethez kapcsolóan felkészíteni, fejleszteni a tanulókat. 
Iskolánkban komoly hagyományai vannak a különböző tanulmányi versenyeknek, az ezeken való részvételnek. 
A felkészítés kiscsoportban folyik (1-4 fő), a résztvevők a pedagógusok javaslata alapján kerülnek kiválasztásra. 

Középiskolai előkészítő 

Célja: minél hatékonyabban felkészíteni 8. osztályos tanulóinkat a középiskolai központi felvételire, a szóbeli elbeszélgetésekre. 
A lexikális tudás helyett a kompetenciafejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. 
Középiskolai előkészítőt magyar és matematika tantárgyakból tartunk. 

Alapfokú művészetoktatás 

A művészeti nevelés-oktatásnak legfontosabb célkitűzése, hogy a művészeti nevelés sajátos lehetőségeivel, eszközeivel, konkrét művelésével harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív, és kulturált embereket neveljünk. 

Felvételhez nem kötjük a részvételt, korlátot csak a törvényi szabályozás ad. 

A tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, illetve, ha az a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni, amennyiben erről a tényről - a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét tájékoztatták. A szülőnek vagy, ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 


  <


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

A házi feladat a tanítási órán elsajátított ismeretek, készségek otthoni gyakorlását, bevésését, alkalmazását szolgálja. 
Lehetőséget ad a tanulónak az egyéni tanulási stílus és egyéni munkatempó kialakítására, valamint az eltérő szociális háttérből (HH-s, HHH-s tanulók) adódó elmaradások kompenzálásához. 

A körültekintően megválasztott házi feladat segítségével a tanuló fokozatosan válik az ismeretszerzésben és alkalmazásban önállóvá és eredményessé. 
Az egyéni tanulási stíluson túl kialakítja az önellenőrzés és önértékelés képességét. 

Szóbeli és írásbeli házi felada...  >


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja, határideje 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 
• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. 
• A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon közzé teszi. 
• A vizsga időpontjáról és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal postai értesítést kap 
• Egy vizsgaid...  >


Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2018. október 1. 
1.a 18 
1.b 16 
2.a 18 
2.b 18 
3.a 21 
3.b 21 
4.a 24 
4.b 22 
5.a 30 
6.a 31 
6.b 32 
7.a 23 
7.b 20 
8.a 20 
8.b 22 


 Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek

 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma

Az első minősítéshez képest, amely 2007-ben volt, a következőképpen alakultak tanszakjaink: 
Minden tanévben 95 és 110 fő volt a tagozat létszáma. Változás akkor történt, amikor a kötelező heti 5 testnevelés a délutánba folyt. Ekkor a megnövekedett délutáni elfoglaltságok éreztették hatásukat a művészeti tagozaton is. Évről- évre néhány fővel-10 fővel kevesebben lettünk. A tanárváltás szintén megakasztja a folyamatos munkát. Kevés az a diák, aki kitartóan, 7-8 évig egy tanszakon folytatja tanulmányait. 
A sárosdi telephelyen a megalakulás óta zongorát tanítunk. Az ott tanuló kisgyermekek üde színfoltjai az iskolai és falusi rendezvényeknek. 
Az idei év létszám adatai <...  >


Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel- Kamarazenei találkozó minden év márciusa 
- művészeti karácsonyi ünnepség, karácsonyi jótékonysági vásár. December 
- tánctalálkozó-minden év májusa 
- kiállítások, gyakoriak, de alkalomszerűek 
- „Húzd keresztül!” néptánc minősítő verseny- április hónap legszebb eredmény- Kiemelt arany fokozat. De van bronz és ezüst is a tarsolyunkban. 
A helyi kulturális életben tevékenyen részt veszünk, Idősek napja –egyéb más felkérések. A Hétszínvirág Baptista Óvodával közösen fellépünk jótékonysági bemutatókon. . 
Nyári művészeti táborok, néptánc és képzős táborok minden évben megrendezésre kerülnek. 
Baptista rendezvényeken való részvétel, zenei, dráma, ...  >


A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények- Kamarazenei találkozó minden év márciusa 
- művészeti karácsonyi ünnepség, karácsonyi jótékonysági vásár. December 
- tánctalálkozó-minden év májusa 
- kiállítások, gyakoriak, de alkalomszerűek 
- nemzeti ünnepeink –okt. 23. és márc. 15. dráma tanszakos tanulóink, karácsonyi műsor, drámatalálkozó ezek jobbára szakmai bemutatók. 
- „Húzd keresztül!” néptánc minősítő verseny- április hónap legszebb eredmény- Kiemelt arany fokozat. De van bronz és ezüst is a tarsolyunkban. 

Baptista rendezvényeken való részvétel, zenei, dráma, képzős versenyek.pályázatokon való részvétel. művészvendégek koncertjei, zenekarok meghívása- alkalomszerű, de rendszerese...  >


Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai

Hagyományaink: 
Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése iskolai és községi szinten is. 
Keresztény hagyományaink, jeles napokról való megemlékezés, Hálaadás, reformáció napja, karácsony, húsvét, adventi ünnepek- négy vasárnap, idősek napja 
Művészeti karácsonyi ünnepség- szeretetvendégség 
Négykezes zongoristák bemutatója, 
kamarazenei fesztivál, 
néptánc találkozó, 
Ünnepekhez kapcsolódó ajándékkészítő műhelyek, karácsonyi adventi alkotóműhely, kiállítás 
Folyamatos képzőművészeti kiállítások az iskolai aulában, meghívott művészek alkotásai, festmények, fotók, foltvarró műhelyek, kerámia stb... 
Idéntől- drámatalálkozó 
Év végi vizsgakoncertek <b...  ></b


A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

A helyi kulturális életben tevékenyen részt veszünk: 
Idősek napja –egyéb más felkérések. 
A Hétszínvirág Baptista Óvodával közösen fellépünk jótékonysági bemutatókon. 
Adománygyűjtés, beteg kisgyermek, tanulóink részére. 
Helyi advent megünneplése, jótékonysági vásárok, színpadi szereplések, 
idősek napja, 
kiállítások megnyitói, 
nemzeti ünnepeink. 
Koncertek szervezése, alkalmanként, de rendszeres időközönként. 
Tojásfa állítása , 
szüreti felvonulásokon való részvétel, 
színház látogatások. 
költészet napi versünnep minden évben. 
szabadtéri előadások megálmodása, 
Madárlátta fesztivál ...   >