Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Kedves Szülők!

 

Elérkezett az iskolai beiratkozás ideje. Most biztos, hogy nem online, hanem személyes megjelenést igénylő módon tarthatjuk a beiratkozást. Ezért szeretettel várjuk Önöket, akár gyermekeikkel együtt erre a jeles eseményre! A beiratkozás ideje:

2024. április 18-19. (csütörtök, péntek), reggel 8 órától este 19 óráig.

Helyszín: Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI, Seregélyes, Fő u. 201. (Az iskola épületébe a Templom köz felől lehet bejönni, a portán eligazítást kapnak a pontos helyszínről.)

A beiratkozáshoz a gyerekek alábbi dokumentumait hozzák magukkal:

·       Személyi igazolvány

·       TAJ kártya

·       Lakcímkártya

·       Anyakönyvi kivonat

Amennyiben az alábbiakkal rendelkeznek, kérjük, hozzák magukkal:

·       Szakértői vélemény (sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar)

·       Tartós egészségi probléma megállapításáról szóló szakorvosi dokumentum

·       Határozat hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, valamint rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról

·       Végzés a szülői felügyeleti jog korlátozásáról

 

A beiratkozás alkalmával a következő adatlapok kitöltésére, valamint a felsorolt lehetőségek tájékoztató jellegű felmérésére is sor kerül:

·       Jelentkezési lap

·       Adatfelvételi lap

·       Napközis ellátási igény felmérése

·       Étkezési igény felmérése

·       Jelentkezés emelt óraszámú német nyelvoktatásra

·       Jelentkezés néptánc foglalkozásra (alapfokú művészetoktatás keretein belül)

·       Gyermekeket érintő allergia-felmérés

·       Adatkezelési hozzájárulás

Tájékoztató jelleggel, valamint a beiratkozási adminisztráció gyorsítása érdekében a felsorolt felmérésekhez szükséges dokumentumokat letölthető formában honlapunkon is közzétesszük: www.seregelyes.baptistaoktatas.hu Ezek a dokumentumok online is kitölthetők, visszaküldhetők, de a személyes megjelenést nem helyettesítik! Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a dokumentumokon mindkét szülő részéről eredeti aláírásra is szükség van. Az elektronikus módon kitöltött űrlapokat a seregelyes@baptistaoktatas.hu email címre várjuk vissza. Az ilyen módon visszaküldött dokumentumokat az iskolában történt kinyomtatás után a helyszínen írhatják alá. (A dokumentumok otthon is kinyomtathatók, aláírhatók. Akadályoztatás esetén így elég, ha csak az egyik szülő jön el a beiratkozásra.)

 

Néhány információ a német nyelvoktatásról:

•         Iskolánkban 9 éve kezdtük első osztályban az emelt óraszámú német nyelvoktatást. Ez naponta egy nyelvórát jelent, tehát egy héten 5 tanórát. A tanrendben ez 2 órával eredményez több órát a németet nem tanuló gyerekekkel szemben. A plusz leterheltség előnyt is jelent. A gyerekek sokat beszélgetnek, mozognak, játszanak, énekelnek, táncolnak az órákon, de még számolnak, verseket, mondókákat is tanulnak.

•         A következő tanévben megfelelő létszám esetén ismét szeretnénk egy tisztán németes osztályt indítani. Így sokkal több lehetőséget tudunk biztosítani a gyerekek számára, s az órarendjüket is jobban meg tudjuk oldani.

•         Terveink szerint a németes osztály munkarendjét egész napos oktatás keretein belül valósítanánk meg, vagyis a német nyelvet választó gyerekek 8 órától 16 óráig lesznek az iskolában, mivel számukra kötelező a napközi. Ezzel az egyenletesebb terhelést, a tanórai lekötöttség jobb elosztását tudjuk biztosítani tanulóinknak.

•         A németes osztályból indokolt esetben lehetőséget adunk a kilépésre. Az indokolt eset az egyes gyermekek esetleges gyengébb terhelhetőségére vonatkozik. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a németet választó gyerekek egy része (néhány fő évfolyamonként) számára nagy kihívást jelentett a nyelvtanulás, így lemorzsolódtak. A németes osztály esetén erre csak az első tanév végén van lehetőség. Ezért kérjük, jól gondolják át, hogy gyermekük és természetesen Önök is készen állnak-e erre a feladatra!

•         A nyelvtanulást komolyan gondoló gyerekek (szülők) esetében a 7-8. évfolyamon a Goethe Intézet szervezésében nyelvvizsga lehetőséget is biztosítunk.

•         Egy nagy lehetőség, ugyanis ezzel a nyelvoktatási formával 8 éven keresztül heti 5 órában ingyenesen biztosítunk nyelvtanulási lehetőséget gyermekének. Megfelelő hozzáállás esetén akár nyelvvizsgával is zárhatja általános iskolai tanulmányait.

•         A gyermekük részére német nyelvet választó szülőkkel a későbbiekben személyesen is felvesszük a kapcsolatot.

 

 

Hasznos információk:

·       Az osztályok névsorát május közepén tesszük közzé.

·       A leendő osztályfőnökök 2024 júniusában családlátogatás keretein belül felkeresik Önöket. Ekkor adnak tájékoztatást a szeptemberi tanévkezdéshez szükséges felszerelésről is.

A beiratkozást követően a következő tanév előkészítéseként játékos képességmérést tartunk a gyerekek részére. Ennek eredményéről természetesen tájékoztatjuk a szülőket is.
 

Kérem, ha a beiratkozással, német nyelvoktatással kapcsolatban bármilyen kérdésük adódna, keressenek, kérdezzenek! Elérhetőségem: e-mail: sajtos.jozsef@baptistasegely.hu

Telefon: 06/20-4784296.

A levél végén egy jogszabálykivonatot is állítottunk össze az Önök részére, mely főleg a Jelentkezési lap kitöltéséhez, értelmezéséhez nyújt segítséget.

Szeretettel várjuk gyermeküket iskolánkba! Kérjük, látogassanak el iskolánk honlapjára, facebook oldalára is!

Jó egészséget kívánok Önöknek, gyermeküknek! Vigyázzanak magukra, családjukra!

     

          Üdvözlettel:

                                                                  Sajtos József

                                                                      igazgató

Seregélyes, 2024. március 27.

 

 

 

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

 

50. § (1) A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

51. § (1)  Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról

 

24. § (6)  Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

 

(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

23. § (3)  Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

 

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

CSATOLT DOKUMENTUMOK