Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Intézmény

 

PREAMBULUM

 

 “…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.”

(Péter második levele, 1: 5-7)

 

 

Iskolánk a község egyetlen általános iskolája.

Az intézmény elődje hosszú ideig felekezeti – református és katolikus népi iskolaként működött egészen az államosításig. 1948-ban a két egyházi iskola egyesült, és állami általános iskolává alakult.

Az iskola több mint száz éves története arra kötelezi az iskola nevelőtestületét, hogy a nevelő és oktató munkában kiemelt figyelmet fordítsanak a nemzet és a lakóhely hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különböző világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Az iskola fenntartója 2012. augusztus 31-ig Seregélyes Nagyközség Önkormányzata volt, 2012. szeptember 1-jétől a fenntartó a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy.

 

Az iskola két egymással összeköttetésben lévő épületben működik. A régi épület a XIX. sz. végén épült, az új épület 1988-ban. A régi épület 2006-ban teljesen megújult, a másik épület korszerűsítése, bővítése 2010-ben (művészeti szárny) valósult meg.

A tantermek mérete a köznevelési törvény által előírt maximum létszám esetén is megfelelő.

Megvilágításuk jó, a természetes fény elegendő; a mesterséges megvilágítás energiatakarékos fénycsövekkel történik. Szaktantermekkel és egy mozgásfejlesztő teremmel is rendelkezünk.

Padok, székek: elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre, bár méretük nem minden esetben megfelelő. A bútorok cseréje folyamatos, a pénzügyi helyzet függvényében.

Tornaterem épülete új, korszerű, mérete megfelel a szabvány kézilabdapálya méretének.

 Egy betonos kézilabdapályánk van, az udvar jól felszerelt fajátékokkal, melyek megfelelnek az előírásoknak.

Az iskola egész épülete akadálymentesített. Lifttel és korlátlifttel is rendelkezünk. Az udvarról rámpa segíti a bejutást.

Iskolánk konyhával és étkezővel nem rendelkezik, így az étkezést a szerződéses viszonyban álló vállalkozóval a vendéglő épületében oldjuk meg.

A községben élő családok szociális és kulturális helyzete nagymértékben eltérő, a tanulók összetétele így heterogén. Az intézményben a nevelő – oktató munka ehhez a tényhez igazodik. Kiemelt célként kezeljük a hátrányok csökkentését, a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor a tehetséges, kiemelkedő képességű tanulók fejlesztését is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: a gyermekekből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni, emberséget és tudást adni a felnövő seregélyesi nemzedéknek.

Ehhez a célhoz kíván segítséget nyújtani a művészeti alapiskola is, mely 2003-ban indult több tanszakkal: dráma, rajz-festészet, kerámia, néptánc, zeneoktatás/fúvósok, zongora, gitár/.

A Szakmai Minősítő Testület javaslatára – Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény – címet kaptuk elismerve az itt folyó magas szintű szakmai munkát.

E célt szolgálja a kiemelten kezelt környezeti nevelés is, mely munka eredményeként 2012-ben elnyertük az „Örökös Ökoiskola” címet.

2007 óta nevelési tanácsadó is működött iskolánkban, kistérségi feladatellátással. 2008 szeptemberétől intézményi társulás /Sárosd, Seregélyes, óvoda, általános iskola/ keretein láttuk el feladatainkat. 2012 szeptemberétől önállóságunk megszűnt, tagintézményként folytattuk tevékenységünket. A törvényi módosítás következtében ilyen jellegű feladatot már nem látunk el.

 

A szocializációs nehézségek miatt egyre több a tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek.

Diákjaink döntő többsége értéknek tekinti a tudást, a hatékony ismeretanyag-elsajátítás belső igényükké válik. Ezt segítik a korszerű szaktantermek, illetve a tanulásszervezés, melynek keretében évfolyam, illetve osztályszintű csoportbontásban tanítjuk a matematikát, a magyart, a számítástechnikát, illetve a technikát. Két idegen nyelv: a német és az angol tanulására van lehetőség intézményünkben. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának feltételeit is biztosítani tudjuk.

Tanulóink szívesen kapcsolódnak be a szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokba, eredményesen vesznek részt a különböző versenyeken, pályázatokon.

Végzős tanulóink szinte mindegyike továbbtanul.

Élénk a sportéletünk is, különösen kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetünk a tollaslabda területén, versenyzőinket országos szinten is jegyzik.

Tantestületünk jól képzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakos ellátottság megfelelő. A művészeti tanszakokon dolgozó tanárok végzettsége megfelel a köznevelési törvényben előírtaknak.